Bezpłatny transport i opieka podczas przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów, dzieci i młodzieży

BEZPŁATNY TRANSPORT I OPIEKA PODCZAS PRZEWOZU ORAZ ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDUNIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Informacja

Organizatorem dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych jest Gminny Zakład Oświaty w Ozimku.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005), obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005), obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim) a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

* 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

* 25.  rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

3) zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2 oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

Sposób zapewnienia bezpłatnego transportu i opiekę w czasie przewozu oraz zasady zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży ustala zarządzenie Nr OR.0050.66.2024 Burmistrza Ozimka z dnia 8 kwietnia 2024r.

 

Złożenie wniosku o bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub o zwrot kosztów przejazdu przysługuje:

* rodzicom dziecka

* prawnym opiekunom, na podstawie stosownych upoważnień.

 

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub o zwrot kosztów przejazdu (zał. do zarządzenia nr OR.0050.66.2024 Burmistrza Ozimka z dnia 8 kwietnia 2024 r. do pobrania poniżej lub w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku)
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka/ucznia (o ile takie orzeczenie zostało wydane) 
  • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka/ucznia
  • skierowanie ucznia przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia do szkoły lub zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające fakt uczęszczania ucznia do szkoły, jeżeli kształcenie odbywa się w szkole prowadzonej przez powiat albo inną osobę prawną lub osobę fizyczną; w przypadku braku możliwości przedłożenia skierowania starosty lub zaświadczenia dyrektora szkoły do wniosku należy dołączyć oświadczenie rodzica potwierdzające fakt uczęszczania ucznia do wskazanej we wniosku szkoły, a skierowanie lub zaświadczenie przedłożyć w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, nie później niż w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym;
  • decyzja dyrektora szkoły właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, jeżeli decyzja taka została wydana.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, do Burmistrza Ozimka, za pośrednictwem Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku (pok. 204 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek).

 

Informacji i wyjaśnień w sprawach bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży udzielają dyrektorzy przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz pracownicy Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku (adres jak wyżej, tel. 77 46 22 896).

 do góry