Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Miejsce załatwienia sprawy:


Gminny Zakład Oświaty w Ozimku
ul. ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek
pok. 216, II piętro

tel. 77 46 22 890

 

Godziny przyjmowania klientów:


poniedziałek  7:30 – 17:00

wtorek-czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-14:00

 

Opis ogólny:


Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.


Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi:

 

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 081, 00 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

do 254,00 zł

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

do 10 000,00 zł

 

Waloryzacja dofinansowania:


Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

Opłaty:


Brak opłat.

 

Termin składania dokumentów:


Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się
w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

Forma przyznania dofinansowania:


Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 

Termin realizacji sprawy:


Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Ozimka,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Do wniosku (zał. 1) należy załączyć następujące dokumenty:

 

Dokumenty dotyczące młodocianego pracownika:

o Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

o Kopia dyplomu, certyfikatu lub świadectwa albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

o Kopie świadectw pracy młodocianego pracownika potwierdzających zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego lub dokument potwierdzający kontynuowanie zatrudnienia.

o Zaświadczenie, że młodociany pracownik był uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy, w odniesieniu do przyuczenia do wykonywania określonej pracy, trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

 

Dokumenty dotyczące pracodawcy:

o Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy.

o W przypadku prowadzenia przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy – dokument potwierdzający zatrudnienie u pracodawcy.

o Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (zał. 2).

o Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3).

o  Oświadczenie pracodawcy o poniesionych kosztach (zał. 4).

o Oświadczenie, że wnioskodawca jest pracodawcą będącym rzemieślnikiem lub pracodawcą niebędącym rzemieślnikiem (zał. 5).

o  Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

o Umowa spółki cywilnej wraz z wszystkimi aneksami w przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnik spółki cywilnej.

o Inne dokumenty potwierdzające okoliczności mające wpływ na uprawnienie pracodawcy do otrzymania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 

Inne informacje:

  1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Ozimka (zał. 6).
  2. Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego pracownika.
Załączniki:
 do góry