UWAGA - Uchwałą Nr LVI/361/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 października 2018 r. obowiązującą od 1 listopada 2018 r. zmieniono wzór wniosku o przyznanie zapomogi.
Rada Miejska w Ozimku uchwałą Nr XIX/123/16 z dnia 29 lutego 2016 r. (dostępna w BIP-ie) ustaliła rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
Zgodnie z ww. uchwałą pomoc zdrowotną, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), przyznaje Burmistrz Ozimka, na wniosek uprawnionego nauczyciela, w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego zwanego zapomogą. Uchwała określa: wzór wniosku, rodzaj dokumentacji, która powinna być do niego dołączona, miejsce złożenia wniosku oraz termin jego rozpatrzenia. Poniżej załączono (do pobrania) wzór wniosku.

Załączniki:
 do góry