Po ukończeniu szkoły podstawowej niepełnoletni absolwenci mają obowiązek kontynuować naukę do czasu ukończenia przez nich 18 lat.

Spełnianie obowiązku nauki kontroluje gmina, gromadząc informacje
o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą
na terenie gminy.

Kontrola spełniania obowiązku nauki w szkole ponadpodstawowej

Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi nauki
do powiadomienia organów gminy, na terenie której dziecko mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie.

W przypadku uczniów, którzy spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej, powiadamianie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o uczniach przyjętych do szkoły, nadzorowanie spełniania przez nich obowiązku nauki w szkole
oraz informowanie gminy o przypadkach niespełniania tego obowiązku przez uczniów
należy również do dyrektora szkoły ponadpodstawowej.

  1. Szkoła, do której został przyjęty absolwent szkoły podstawowej wpisuje ucznia
    do księgi uczniów, z oznaczeniem daty rozpoczęcia nauki w szkole oraz oddziału,
    do którego ucznia przyjęto.
  2. Dyrektor szkoły, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej absolwenta szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 lat powiadamia wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której uczeń mieszka o przyjęciu go do tej szkoły).

W przypadku opuszczeniu przez ucznia w danym miesiącu z przyczyn nieusprawiedliwionych 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych dyrektor szkoły wysyła do wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka uczeń, który nie ukończył 18 lat zawiadomienie o niespełnianiem przez ucznia obowiązku nauki.

Wysłane przez dyrektora szkoły powiadomienie o niespełnianie przez ucznia obowiązku nauki stanowi podstawą do podjęcia czynności należących do obowiązków wierzyciela i organu egzekucyjnego. Wierzycielem uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku nauki jest wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta.

 

Załączniki:
 do góry