Gminny Zakład Oświaty w Ozimku (GZO) działa na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Ozimku:
Nr XX/129/95 z dnia 28 grudnia 1995 r., Nr XXXIII/211/01 z dnia 26 marca 2001 r. i Nr XV/154/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/190/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, jednostki oświatowe oraz żłobek samorządowy prowadzone przez Gminę Ozimek. Jest jednostką budżetową działającą w ramach budżetu Gminy Ozimek.
Zadania realizowane przez GZO określa rozdział II statutu GZO. Zgodnie z treścią § 6 Statutu GZO przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań Gminy Ozimek dotyczących:
1) oświaty - w zakresie wynikającym z ustawy o systemie oświaty, w szczególności jej art. 5, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych;
2) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka prowadzonego przez Gminę Ozimek - w zakresie wynikającym z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3;
3) kontroli realizacji zadań, o których mowa w p. 1 i 2, odpowiednio przez przedszkola i szkoły prowadzone przez Gminę Ozimek oraz przez żłobek prowadzony przez Gminę Ozimek.
Ponadto GZO realizuje zadania w zakresie obsługi finansowej oraz administracyjnej i organizacyjnej żłobka, przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Ozimek określone w § 3 uchwały Nr XXXI/190/16 Rady Miejskiej w Ozimku.
GZO ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy i Miasta Ozimek w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, pokoje nr 204 - 212 (II piętro).

 do góry