ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (ZFŚS)

 

Szczegółowe informacje dotyczące:

- zasad przetwarzania danych osobowych;

- składania i rozpatrywania wniosków;

- wysokości kwot oraz rat pożyczek;

- zakresu progów dochodowych;

- aktualnych wysokości świadczeń

znajdują się w Regulaminie ZFŚS.

Najważniejsze informacje w pigułce:

 1. ZFŚS tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony obowiązującymi przepisami.

 

 1. Wspólny ZFŚS tworzą:
 • Gminny Zakład Oświaty w Ozimku;
 • Jednostki oświatowe mieszczące się na terenie Gminy Ozimek;
 • Żłobek Samorządowy w Ozimku wraz z Filią przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 9D.

 

 1. Środki funduszu mogą być przeznaczone na:
 • świadczenie urlopowe dla nauczycieli, zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
 • dofinansowanie do krajowego i zagranicznego wypoczynku organizowanego przez osoby uprawnione – pracowników (tzw. „wczasy pod gruszą”);
 • dofinansowanie do wypoczynku letniego dla emerytów i rencistów;
 • pomoc materialną:
  • bezzwrotną w formie zapomogi losowej;
  • świadczenie świąteczne.
 • dofinansowanie kosztów w ramach działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez pracodawców na rzecz pracowników;
 • zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczki.

 

 1. Ważne:
 • Pracownicy/emeryci/renciści starający się o świadczenia inne, niż najniższe przyznawane, zobowiązani są złożyć w zakładzie pracy oświadczenie o dochodzie, do którego przedłożyć do wglądu należy rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych – zeznanie roczne PIT. (odpowiednio Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS);
 • świadczenia udzielane są na wniosek uprawnionego i mają charakter uznaniowy, co oznacza, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem świadczenia lub dofinansowania. Wyjątek stanowi wypłata świadczenia urlopowego dla nauczycieli, w przypadku której uprawniony nie składa wniosku, gdyż świadczenie przysługuje obligatoryjnie (Karta Nauczyciela);
 • decyzje dotyczące świadczeń podejmuje, w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi, Komisja Socjalna w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 18 kwietnia 2024 r.;
 • wysokość świadczeń uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, której obowiązek udokumentowania ciąży na osobie uprawnionej do korzystania z ZFŚS.

 

 1. Składanie wniosków:
 • wnioski oraz oświadczenia należy składać na drukach/formularzach stanowiących odpowiednio załączniki do Regulaminu ZFŚS (Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6), bądź do wniosków (oświadczenia do pozyskania w Zakładzie Pracy);
 • wnioski składać należy w Zakładzie pracy lub odpowiednio byłym Zakładzie pracy;
 • wniosek o pożyczkę remontową może złożyć pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, bądź emeryt/rencista. Wniosek o udzielenie kolejnej pożyczki można złożyć po całkowitej spłacie poprzedniej pożyczki, jednak nie wcześniej niż po dwóch latach od daty pierwszego potrącenia (przykład: pierwsze potrącenie 01.07.2024 r. -> złożenie nowego wniosku po 01.07.2026 r.);
 • Zakład pracy/były zakład pracy dostarcza wnioski do GZO w terminie:
  • 5 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia Komisji Socjalnej - dotyczy wniosków o zapomogę losową oraz pożyczkę remontową. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Komisji Socjalnej;
  • 8 dni przed rozpoczęciem urlopu przez pracowników administracji i obsługi (dotyczy wniosków o „wczasy pod gruszą”). Jeżeli po złożeniu wniosku termin urlopu uległ zmianie, należy o zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie poinformować GZO w Ozimku – wzór oświadczenia do pozyskania w Zakładzie pracy;
  • do 15 czerwca każdego roku – wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego dla emerytów i rencistów. *Niezłożenie wniosku przez emeryta/rencistę w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania świadczenia.

 

 1. Wypłaty świadczeń:
 • do 31 sierpnia każdego roku – wypłata świadczenia urlopowego dla nauczycieli i dofinansowania do wypoczynku letniego dla emerytów i rencistów;
 • nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym urlop - wypłata „wczasów pod gruszą” dla pracowników administracji i obsługi;
 • do ostatniego dnia miesiąca, w którym przyznana została pożyczka remontowa lub zapomoga
  przykład: 06.2024 r. (złożenie wniosku), a 13.06.2024 r. (posiedzenie Komisji Socjalnej – przyznanie świadczenia), a do 30.06.2024 r. (przekazanie świadczenia Wnioskodawcy).
Załączniki:
 do góry