Szanowni Państwo,

Pragnę z przyjemnością poinformować, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu otrzymał dodatkowe
środki na realizację projektu Opolskie dla rodziców i dzieci III w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego
i zawodowego, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3, którzy chcą
wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki
nad małym dzieckiem. W celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu pokrywać będzie koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne).
W ramach współpracy możliwe będzie finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem przez okres
maksymalnie 12 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do 30.06.2023r. Rodzice zobowiązani są do
oddania dziecka do żłobka/klubu dziecięcego w terminie do 3 miesięcy kalendarzowych od dnia
złożenia formularza rekrutacyjnego tj. do 30.09.2022r. Rodzice ponoszą opłatę za wyżywienie dzieci.
Maksymalna wartość refundacji to 1100 PLN za pełny miesiąc uczęszczania dziecka do żłobka/klubu
dziecięcego. Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy
przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie dochody ( tzw.
ubodzy pracujący).
Nowy nabór rozpoczynamy od 1 do 7 czerwca 2022r. Rekrutacją uczestników zajmie się
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Finansowanie kosztów następować będzie na podstawie umowy
trójstronnej zawartej pomiędzy Województwem Opolskim, organizatorem opieki oraz uczestnikiem
projektu.
Jeżeli znają Państwo osoby spełniające kryteria grupy docelowej, prosimy o przekazanie im
kontaktu do biura projektu. W razie pytań dotyczących projektu proszę o kontakt z pracownikami
biura projektu pod numerem 77 4416802. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej
projektu www.zlobki.wup.opole.pl
Zapraszam do współpracy

Plakat Opolskie dla Rodziców
Plakat Opolskie dla Rodziców
 do góry